GRAVA

Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer

På grund af opdelt lovgivnings- og myndighedsmæssig forvaltning administreres et vandsystem juridisk isoleret. Således er borgerne ansvarlige for grundvand på egen grund, kommunerne ansvarlige for vandløb og forsyningerne for afløbssystemet. I GRAVA er hensigten at skabe overblik over det samlede vandkredsløb i byer på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Dette gennemføres ved at inddrage vandselskabernes kunder (herefter benævnt borgerne) til dataopsamling, som skal anvendes i de i projektet udviklede modeller.
Udover projektpartnerskabet etableres en følgegruppe af forsyninger og kommuner som skal bidrage med relevante problemstillinger, løsningsideer og sikre bred anvendelse af projektet i branchen.

Kort om projektet

Projektejer: Aalborg Vand Holding A/S

Samarbejdspartnere: Niras, Aalborg

Kommune og Aalborg Universitet

(Institut for Byggeri og Anlæg)

Kategori: Klimatilpasning og spildevand

Tildelt beløb: 1.500.000 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 2.194.000 kr.

Kontaktperson:

Anja Sloth Ziegler

Aalborg Forsyning

4173 9245

anja.ziegler@aalborgforsyning.dk

Projektets formål er at:

  • Inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge anvendelsen af borger-indsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale).
  • Udvikle en observations- og modelbaseret platform til overvågning af vandkredsløbet i byen og undersøge samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituationer.
  • Konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsomlægning påvirker vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.
  • Projektet vil være vidensopbyggende og demonstrere for vandbranchen, hvordan borgere kan inddrages i problemstillinger i nærområdet.

Projektets output:

  • Afholdelse af borgermøder, informationsmateriale samt hjemmeside til borgerhenvendt formidling.
  • En vejledning til opstilling, kalibrering og scenariemodellering af integrerede numeriske modeller for det samlede vandkredsløb.
  • Et kombineret moniterings- og modelleringssystem til realtidsovervågning af grundvandsstand, vandløbsafstrømning og afstrømning fra afløbssystem på projektlokaliteten.
  • Et katalog over generelle løsnings- og afværgemuligheder, der på tværs af forvaltningsmæssige grænser kan løse problemer med især høj grundvandsstand i lavtliggende byområder.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening