Slambehandlings-teknologier

Projektet undersøger gødningsværdien af slam efter forbrænding, pyrolyse eller mineralisering.

De danske spildevandsforsyninger overvejer i dag, hvilke slam-behandlingsmetoder og slutdisponering af restprodukter, der skal vælges med hensyntagen til lavest mulig miljøpåvirkning, klimabelastning (CO2-aftryk), optimering af renseanlægs energibalancer og cirkulær økonomi. Fremtidens slamdisponering må forventes at have fokus på energi-besparelse, energiudnyttelse og recirkulering af næringsstoffer - først og fremmest den begrænsede ressource fosfor – og at fremtidig praksis er på forkant med fremtidige EU-krav.

Kort om projektet

Projektejer: BIOFOS A/S

Samarbejdspartnere: Vandcenter Syd A/S, FORS A/S, Københavns Universitet (KU-PLEN), Danmarks Tekniske Universitet.

Kategori: Spildevand

Tildelt beløb: 1.125.000 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.750.000 kr.

Kontaktperson: Dines Thornberg, BIOFOS, 

21 52 51 35

dt@biofos.dk

Projektet belyser bæredygtigheden og cirkulær økonomi ved de tre slambehandlingsteknologier: forbrænding, pyrolyse og mineralisering samt anvendelse af deres restprodukt (slamaske, biochar og mineraliseret slam) som gødning i jordbruget. Det sker gennem en livscyklusvurdering (LCA) og dyrkningsforsøg. Referencen til de 3 metoder er udspredning af afvandet slam.

Projektets output

Gødningseffekten (fosfor) af slamaske, biochar, mineraliseret slam og afvandet slam (reference) sammenlignes i flerårige dyrkningsforsøg. Det flerårige aspekt giver et mere sandt billede af samfundsnytten – mod typisk korttidsforsøg. Et væsentligt projekt output er koblingen mellem LCA-studie og dyrkningsforsøgene. LCA’en vil kvantificere klima- og miljøeffekter og forbrug/genindvinding af ressourcer – inklusive gødningseffekt af restprodukterne. En litteraturbaseret vurdering af miljøfremmede stoffer, og forsøgsbaseret vurdering af tungmetaller indgår i dyrkningsforsøget og LCA-studiet. En overordnet vurdering af investering og driftsøkonomi tages ind i projektet.

Projektets resultater løfter vidensniveauet og beslutningsgrundlaget for, hvordan danske forsyningers slamhåndtering bedst er med i den grønne omstilling og understøtter flere af FN’s verdensmål. Endelig vil projektets resultater understøtte dansk eksport af rådgivning for slambehandling og udstyr til slambehandling indenfor pyrolyse og mineralisering.​

Dyrkningsforsøg.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening