VUDP slutrapporter​

​Slutrapporter fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte

Projektets formål har været at udvikle et værktøj til understøttelse af vandselskabernes arbejde med dokumenteret spildevandssikkerhed (DSS).

SEKOVA - Selskabet kommunikerer vand

SEKOVA-projekt stiller skarpt på vandselskabernes kommunikation med kunderne.

Vejrradardata

Tilpasset og klar til anvendelse for hele vandsektoren og deres kunder.

Branchestandard for recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udledningstilladelser (BREVIU)

Pumpe flow til driftsstatus og -overblik (PUFDO)

Projektet har udviklet en metode til at bruge simple SRO-data til at forudsige vandføring ud fra pumpestationer.

Sammen om fremtidens vand

​Partnerskabet om central opsamling, behandling og distribution af sekundavand har set på to cases: Alvandnyttige boliger og det vandløse vaskeri

Elektrokoagulering til separation af spildevand

Projektet har undersøgt, om elektrokoagulering (ELEKTROSEP) er en brugbar teknologi i dansk spildevandsbehandling.

Geofysik i filtre - 3D kortlægning af filterkage (3D-FIL)

Projektet omhandler måling og monitering af udfældninger i filtermedier på vandværker ved hjælp af geofysik i filtre. Formålene med projektet er at udvikle et geoelektrisk udstyr til måling og monite

Hygisense - sensorplatform til styring af hygiejnisering i udløbsvand

Forsøgene har vist, at sensorplatformen og dermed iltforbrugsmetoden kan anvendes til at alarmere ved kraftig stigning af iltforbruget, som kan være forårsaget af en række faktorer.

Satellitdata til stratetegisk ledningsnet overvågning (SASLO)

Projektet har demonstreret, hvordan satellitdata om lokale terrænbevægelser kan indarbejdes i en hydraulisk modellering af et ledningsnetværk..

Pelletreaktoren: Fjernelse af kalk og jern

Projekt undersøger, om blødgøring vha. blødgøringskolonner påvirker funktionen af sandfiltre.

SmartFilter-Fe: En add-on løsning til jern-fjernelse fra råvand

Udvikling af biologiske starter-produkter til vandværksfiltre

Rethink sludge - optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling og bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

Aarhusmetoden til klimatilpasning af den eksisterende by

Demonstration af ny kontrolmetode til at reducere lattergas-udledning fra renseanlæg

LAR – optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede

Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse af deammonifikations-processer i hoved- og sidestrøm

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening