​Ternært Vand

Interaktion mellem afløbssystem og terrænnært vand fra oven, neden og siden.

Afløbssystemer i mange danske byer belastes utilsigtet af indsivende vand og drænvand og pga. klimaændringerne, er det et observeret stigende problem. Hvorvidt øgede afstrømningsbidrag, der observeres i lange perioder efter regn, skyldes indsivning fra umættet zone, lokale og kortvarige stigninger i terrænnært grundvand eller generelle grundvandsstrømninger er uvist. Derfor vil nærværende projekt gennem monitering, analyse og modellering kortlægge afløbssystemers interaktion med de hydrologiske processer der forgår i den øverste del af jordmatricen, hvor afløbssystemet er placeret. Formålet er: 1) at kunne kortlægge indsivningsbidrag og dennes tids- og stedlige variabilitet og 2) at kunne konsekvensvurdere problemets udvikling under klimaændringernes påvirkning.

Ved en øget forståelse af hvordan vandstrømme i det urbane vandkredsløb påvirker afløbssystem, grundvandsstand, grundvandsdannelse, vandløbsafstrømning, mv., kan projektet på sigt bidrage til: 1) nye løsningsmetoder, som flytter ”den langsomme” tilstrømning til ønskede lokaliteter, 2) forbedret afløbsdimensionering 3) bedre klimatilpasningsløsninger, 4) kortsigtede afværgeløsninger, 5) vurdering af påvirkning af grundvandsressourcer og vandindvinding og 6) vurdering af naturpåvirkning.

Projektet vil primært være vidensopbyggende i forhold til at opnå en forståelse for de hydrologiske processer der forgår i jordmatricen mellem terræn og grundvandsspejl samt hvordan disse processer bidrager til afstrømningen i afløbssystemer. Konsekvens– og scenariemodellering på oplandsskala kan bidrage til at udrulle og generalisere viden om terrænnært vand og klimaændringernes påvirkning af ditto til hele den danske vandbranche.​

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S

Projektleder: Niels Claes

Kontakt: Niels.Claes@aarhusvand.dk

Projektpartnere:

  • Aalborg Universitet, BUILD
  • ​NIRAS
  • ​Aarhus Kommune – Teknik og Miljø

Startdato: 1. oktober 2022

Slutdato: 30. september 2025

Uddelingsbeløb: 775.000 kr.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545