Projekter

Her finder du en oversigt over de projekter, som modtager støtte fra VUDP.​

Anammox aktivitet

Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse af deammonifikations-processer i hoved- og sidestrøm.

Bedre vandkvalitet til forbrugerne

Grundlaget til Dansk Standard for materialer i kontakt med vandbanen

Bio2Boost - Afsluttet

Udvikling af biologiske starterprodukter til vandværksfiltre.

BREVIU - Afsluttet

Branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udledningstilladelser (BREVIU)

Demonstration af metoder til reduktion af bromat produceret ved ozonering af spildevand

med henblik på reduktion af miljøfremmede stoffer.

DEN MILJØEFFEKTIVE RESSOURCE-ANLÆGSMODEL

Udvikling af operativ beslutningsstøttemodel til vurdering af renseanlæg til ressourceanlæg

Elektrosep

Separation af tørstof og fosfor i spildevandsbehandling.

Geofysik i filtre

Geofysik i filtre - 3D kortlægning af filterkage (3D-fil)

GRAVA

Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer

HygiSense

Sensorplatform til styring af hygiejnisering i udløbsvand.

Identifikation af robust filtermateriale til effektiv reduktion af pesticidrester i drikkevand

Formålet er effektiv fjernelse af DMS og DPC på vandværker.

Kalk- og jernfjernelse

Pelletreaktoren: Fjernelse af kalk og jern – effekt på nitrifikation? Flere fluer med samme smæk.

Kemisk kortlægning af fosforressourcerne på renseanlæg

med henblik på effektiv genindvinding.

KLIMAKS

Klimafremskrivning af målt nedbør til afløbsteknisk anvendelse.

Klimaveje

Klimatilpasning – på den anden side af hegnet.

LAR-optimering

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede.

Mikrobiologisk nedbrydning af desphenyl-chloridazon på vandværker

– Baseret på metan oxidation

MIKROPLAST OG -GUMMI

Valide analyser af mikroplast og -gummi i regnvandsbetingede udledninger

MERKUR

National web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling

MOTO

- Monitering af Overfladeafstrømning fra grønne områder II

PESTICIDFJERNELSE

Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse i eksisterende sandfiltre på danske vandværker

Plastrør til fremtidens forsyningsledninger

Fastlæggelse af krav og dokumentation som sikrer funktion og grønne værdier.

PUFDO

PUFDO, PUmpe Flow til Driftsstatus og Overblik.

RADIATE

Radarprognoser til vandsektoren.

Renseteknologier for nye pesticidrester

DMS og metabolitter fra alachlor og dimethachlor på vandværker.

Rethink sludge

Optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi.​

Sammen om fremtidens vandforsyning

– Opsamling og distribution af sekundavand

SASLO

SAtellitdata til Strategisk Ledningsnet Overvågning

SEKOVA

– SElskabet KOmmunikerer VAnd

SEKUNDAVAND

Guide til implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper

Skrift 31

Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.

SKYBRUDSVAND I PARKER

Risikovurdering af smitte

Slambehandlings-teknologier

Projektet undersøger gødningsværdien af slam efter forbrænding, pyrolyse eller mineralisering.

SmartFilter-Fe

En add-on løsning til jernfjernelse fra råvand.

Styring af lattergas

Demonstration af en ny kontrol metode til at reducere lattergas udledningen fra renseanlæg.​

Svovlbrinte i kloakker

Udvikling og demonstration af en række løsningsstrategier for svovlbrinteproblemer i kloakker.​

Relevand

Denne type regnvandsbassin kan evt. anvendes under projektet.

VEVA

– Vejrradar i vandsektoren.

VÆRDI

VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening