Her er årets nye VUDP-projekter

VUDP-foreningen modtog i starten af marts 19 ansøgninger fra danske vandselskaber om støtte til drikkevands-, spildevands- og klimaprojekter. Foreningens vurderingspanel har udvalgt 10 spændende projekter, som alle adresserer forskellige aktuelle udfordringer, og har dermed uddelt midler for i alt 10 millioner kroner. Projekterne skal bidrage med innovative løsninger inden for vandbranchen. Bliv klogere på dem her.


Bassinmonitorering til brug for design og systemeffektivisering - BAMSE

Ved Aalborg Forsyning


Projektets formål er at monitere og analysere regnvandsbassiner mhp. at bestemme bassinernes hydrauliske funktion. Vi undersøger, om bassinerne er over- eller underdimensionerede i forhold til belastning og udledningskrav. Forventningen er at kunne indarbejde resultaterne i nationale retningslinjer for bassindesign og systemeffektivisering.

Tildelt beløb: 950.000 kr.


Metanfrigivelse fra danske afløbssystemer – bestemmelse af kloakkernes klimaaftryk
Ved VandCenter Syd A/S


Projektet vil undersøge frigivelsen af metan fra danske afløbssystemer med henblik på at kvantificere omfanget. Metan er en kraftig klimagas, og spildevandssektorers udledninger indgår i de nationale emissionsopgørelser. Der mangler dog systematiske data fra danske afløbssystemer, hvilket skaber usikkerhed i estimaterne.

Tildelt beløb: 620.150 kr.


Påvirker UV-desinfektion drikkevandskvaliteten?
Ved DIN Forsyning Vand A/S


UV-desinfektion af drikkevand anses generelt som værende uproblematisk, men er der noget, vi har overset? Nye analysemetoder som Non-Target Analysis kan belyse, om UV-behandlingen danner uforudsete stoffer, og derved besvare spørgsmålet ’gør vi det rigtige’ når vi indfører UV-desinfektion.

Tildelt beløb: 1.245.000 kr.


On-site kvantificering af metanudledning fra rensningsanlæg (ON-MET)
Ved Hillerød Service A/S


ON-MET projektet tester en metode til at kvantificere metanudledning fra rensningsanlæg ved kontinuert måling med metansensorer. Målesystemet forventes at dokumentere forskelle i udledning under forskellige driftsforhold. Projektet undersøger implementering af målesystemet i anlægs drift.

Tildelt beløb: 1.272.250 kr.


Forbedring af beluftning i renseanlæg med nanobobler
Ved BIOFOS A/S


Projektet afdækker nanoboblers (NB) evne til forbedring af beluftningseffektiviteten i det biologiske trin på fuldskala. NBs særlige egenskaber kan også potentielt forbedre spildevandsrensning bl.a. af overfladeaktive stoffer og PFAS’er. Dette kan potentielt forstærke forsyningernes stabilitet mod stigende belastning og udledningskrav.

Tildelt beløb: 677.500 kr.


PharmaRisk: Risikovurdering, prioritering og rensning af miljøfremmede stoffer i drikkevand - med særligt fokus på medicinrester
Ved Novafos A/S


Projektet bidrager til, at vi kan gennemføre en vurdering af drikkevandskvalitet og rensningsmuligheder, når der er en række forskellige miljøfremmede stoffer til stede samtidigt, herunder rester af medicin, pesticider, industrikemikalier og PFAS.

Tildelt beløb: 1.000.000 kr.


Effektiv anvendelse af 3D-scanninger til værdigenerering i forsynings- og vandsektoren
Ved Aarhus Vand Forsyning A/S


Projektet introducerer en tilpasset 3D-scanningsteknologi til forsyningsbranchen for at forbedre ledningsregistreringens kvalitet og effektivisere anlægsprojekter gennem digital transformation. Det fokuserer på at integrere 3D-scanninger med GIS-ledningsdata og tilbyde en best practice guide for branchen. Målet er at etablere standarder og dele erfaringer for bedre beslutningsprocesser.

Tildelt beløb: 866.718 kr.


OptiDose – Optimeret drift og styring af slamafvandingsprocesserVed Ikast-Brande Spildevand A/S

OptiDose vil realisere en Machine Learning baseret styring til polymerdosering og slamindfødning for at reducere polymerforbruget 20%, nedbringe manuel driftstid 40% og øge tørstofprocenten ≥1%. Aktuel automatisering af en hidtil overset proces med økonomiske og miljømæssige fordele. Udføres i samarbejde mellem flere parter og støttes af VUDP.

Tildelt beløb: 1.513.450 kr.


PEST-SENS: Pesticid-sensor til on-the-spot kvantificering af problematiske pesticidstoffer såsom DPC i grundvand til drikkevandsproduktion
Ved TREFOR Vand A/S


Formålet med projekt er at udvikle en sensor, som on-the-spot, nemt, hurtigt og billigt kan måle koncentrationen af DPC i en vandprøve ned til 0,05 µg/L og varsle digitalt om koncentrationen. En on-the-spot varsling vil kunne facilitere en rettidig og effektiv ageren ift. håndtering af en forurening med DPC ved opblanding eller rensning.

Tildelt beløb: 1.294.932 kr.


​RegnKvalitet+: Effektiv vurdering af MFS i regnvandsudledninger til brug for udlednings- og tilslutningstilladelser
Ved HOFOR A/S


Projektets formål er at give forsyninger og kommuner et fælles lettilgængeligt, kosteffektivt og brugervenligt værktøj til vurdering af kvalitet og indhold af MFS i separate regnvandsudledninger baseret på seneste viden fra danske forsyninger og kommuner.​Projektet består af en kraftig opdatering af det eksisterende RegnKval.

Tildelt beløb: 560.000 kr.

I løbet af sommeren og efteråret kan du desuden blive meget klogere på de 10 projekter her og på foreningens LinkedIn, hvor projekterne løbende præsenteres.


VUDP-foreningen offentliggør den næste ansøgningsrunde ultimo 2024.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545